VILKA ÄR VI?

Aquelium AB är ett aktiebolag med sättet i Sösdala/Sverige.

Alla huvudsakliga beslut gällande integritet, dataskydd och andra förfaranden för att skydda information fattas av ledningen. För mer information om företaget se vår hemsida www.aquelium.com.

Personuppgiftsansvarig, dvs. den som samlar in och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen, är Aquelium AB organisationsnummer 556836-2288.

HUR OCH NÄR ÄR PERSONINTEGRITETSPOLICYN TILLÄMPLIG?

Denna integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling som utförs av Aquelium AB när Aquelium AB är personuppgiftsansvarig, samlar in personuppgifter från våra kunder, leverantörer och anställda och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen. Integritetspolicyn innehåller också information om hur Aquelium AB agerar som personuppgiftsbiträde, dvs. hur Aquelium AB agerar när personuppgifter behandlas på uppdrag av våra företagskunder eller partners i enlighet med de instruktioner som de ger.

Denna integritetspolicy är tillämplig på alla processer inom företaget, innefattande hemsidor, andra tjänster och produkter.

Om du inte godkänner de åtgärder som beskrivs i denna integritetspolicy kan Aquelium AB dessvärre inte tillhandahålla dig vissa tjänster.

HUR AGERAR VI SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Personuppgifter är information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar nu levande individ. Information som inte utgör en personuppgift kan tillsammans med annan information som inte heller utgör en personuppgift innebära att en specifik person kan identifieras och informationen är då att anse som en personuppgift. Aquelium AB agerar som personuppgiftsansvarig när Aquelium AB bestämmer ändamålen för behandlingen och det sätt som behandlingen utförs på.

Behandling av personuppgifter är nödvändig för att förteget ska kunna förhandla avtal eller fullgöra avtal som ingåtts, tillhandahålla tjänster och produkter till kunder, erbjuda dem olika erbjudanden.

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Aquelium AB samlar in och behandlar personuppgifter om våra kunder, leverantörer, anställda och affärspartners för att bedriva verksamhet och för att nå våra affärsmål. Vi samlar in personuppgifter och behandlar personuppgifter gällande följande registrerade:

KUNDER

För att tillhandahålla produkter och tjänster, administrera våra kundrelationer med såväl befintliga som potentiella kunder behöver Aquelium AB information om vem du är, vad du som användare av våra tjänster och produkter har för position och information om hur vi kan nå dig eller vilken roll du har som kontaktperson. Anledningarna till att behandla sådan information är huvudsakligen följande:

 1. Förberedelser för och leverans enligt avtal som ingåtts med dig som kund, tillhandahålla begärda erbjudanden och information till kund.
 2. Verkställande och leverans av avtalade produkter och tjänster
 3. Tillhandahålla support till kunder av våra produkter och tjänster.
 4. Fakturering, hantering av köp, göra betalningar och fullgöra andra finansiella uppgifter.
 5. Administrera kreditförfrågningar för kunder där kreditbedömning behövs. 
 6. Skapa profiler av kunder för att kunna erbjuda relevanta produkter och tjänster för specifika kunder. 

För att nå ut till större marknader kommer vi med stöd av vårt berättigade intresse behandla information om potentiella kunder för marknadsföringsändamål. För att tillhandahålla relevant erbjudande till potentiella kunder kommer Aquelium AB att behandla personuppgifter om potentiella kunder som vi har samlat in vid förhandlingar eller när en person har uttryckt intresse för att erhålla erbjudanden från Aquelium AB.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda aktiviteter är samtycke, avtal och berättigat intresse. I samband med all elektronisk direkt marknadsföring som du erhåller ges du möjlighet att invända mot sådan behandling. Du ges även en möjlighet att ange att du inte vill mottaga några marknadsföringsutskick från oss.

LEVERANTÖRER OCH AFFÄRSPARTNERS

Vi behandlar personuppgifter om personer som företräder våra leverantörer och affärspartners efter en intresseavvägning och när avtal ingåtts på den rättsliga grunden avtal. Vårt berättigade intresse är att förvärva nya partners, etablera oss inom nya segment och på nya marknader respektive att fullgöra avtal med sådana parter.

När vi sluter ett köpeavtal med ett företag för att anskaffa produkter eller tjänster kan vi komma att behandla en begränsad mängd personuppgifter (såsom namn, adress, personnummer)  om anställda eller andra representanter för bolaget för att fullgöra avtalet. Den rättsliga grunden för sådan behandling är avtal och vi behandlar bara personuppgifter för ändamålet att fullgöra avtalet med våran partner och under den tid som avtalet löper och efter avtalets utgång så länge som anges som tillämplig i lag.

RÄTTSLIG GRUND

Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen (GDPR). På Aquelium AB tillämpar vi en av följande rättsliga grunder såsom de är definierade i GDPR om all behandling av personuppgifter.

 • Samtycke: individen har lämnat klart samtycke till oss att behandla deras personuppgifter för ett specifikt ändamål. Samtycke kan återkallas när som helst.
 • Avtal: behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som vi har med individen eller för att de har bett oss vidta särskilda åtgärder innan tecknandet av ett avtal.
 • Rättslig förpliktelse: behandlingen är nödvändig för att följa lagen (innefattar inte skyldigheter som följer av avtal).
 • Uppgift av allmänt intresse: behandlingen är nödvändig för vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag.
 • Berättigat intresse: behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intressen om det inte finns ett fullgott skäl att skydda individens personuppgifter som väger tyngre än sådant berättigat intresse.

HUR SAMLAS PERSONUPPGIFTERNA

Aquelium AB samlar in uppgifter från dig vilket innebär att du har lämnat informationen frivilligt till oss för att få vissa produkter eller tjänster av oss eller för att ingå avtal med oss. Ibland samlar vi in information om dig från andra personer som har koppling till dig, t.ex. från din arbetsledare som ger oss dina uppgifter i egenskap av kontaktperson.

Vi använder också cookies och annan spårningsteknik på vår hemsida för att tillhandahålla online-tjänster. Vi samlar in information som användaren skickar till oss via vår hemsida, såsom namn, e-post och telefonnummer. Vi samlar också in uppgifter om hur våra användare interagerar med vår hemsida. Vi samlar också in information från din dator eller anordning såsom IP-adress, internetbrowser som du använder och språkval. Denna information samlas in via tjänster som t.ex. Google Analytics Solutions.


Vi kommer att inhämta information om dig från andra källor. Källorna kan variera men är oftast, publika källor eller publik information från sociala nätverk från tredje part. Vi kan komma att kombinera information som erhållits från olika källor. Detta enbart för att tillse informationens korrekthet och för att få en utökad förståelse om dig som kund samt för att kunna erbjuda relevanta produkter och kundanpassade tjänster.

MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

INFORMATIONDELNING MED EXTERNA PARTNER

Aquelium AB kan komma att nyttja tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att administrera vissa uppgifter på uppdrag av oss såsom fullgörande av köp, hantering av betalningar, genomförande av kreditkontroller, skickande av e-post och brev, tillhandahållande av annonsering, spårning av marknadsföringskampanjers effektivitet och analys av användandet av vår hemsida eller möjliggöra för våra användare att ansluta sig till sociala nätverk. I sådana fall kan vi behöva dela personuppgifter med våra affärspartners men bara i sådan utsträckning som är nödvändigt för fullgörandet av de tjänster som de utför på uppdrag av oss och under förutsättning att de följer dataskyddsregler.

Aquelium AB kan komma att dela personuppgifter med externa parter i följande fall:

Våra leverantörer och affärspartners

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra affärspartners eller leverantörer om vi har ett berättigat intresse att göra det från ett affärsmässigt perspektiv och i de fall lagstiftningen medger det eller om du har samtyckt till sådan överföring av information. T.ex. kan lagringsutrymme på server hyras från någon av våra certifierade leverantörer. Rent tekniskt kan således personuppgifter delas med externa leverantörer. Ett annat exempel: Du köper en tjänst eller produkt som Aquelium AB tillhandahåller till dig via en partner. I sådana situationer kan Aquelium AB och den aktuella affärspartnern komma att dela information för att kunna tillhandahålla tjänsten eller produkten.

Myndigheter

Myndigheter såsom Skatteverket, Tullverket eller andra offentliga organ kan begära att Aquelium AB lämnar ut uppgifter som vi har om dig till dem. I sådana fall kommer Aquelium AB att efterleva begäran från myndigheter och andra offentliga organ endast om det finns en rättslig grund för att tillmötesgå en sådan begäran.

Användargrupper

Om du lämnar kommentarer eller uttrycker dina åsikter på Aquelium AB:s forum eller sidor på sociala medier och där sådan information kan ses och användas av den som har tillgång till sådant forum för ändamål som ligger utanför Aquelium AB:s kontroll har Aquelium AB inte något ansvar för innehåll som du tillhandahåller på sådana forum.

AUTOMATISERAD BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH PROFILERINGSVERKTYG

Aquelium AB använder automatiserade informationsinsamlingsverktyg och digital spårningsteknik för att samla in information om hur du använder och interagerar med våra hemsidor.

COOKIES

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som hemsidan du besöker skickar till din dator. Det hjälper hemsidan att komma ihåg information om ditt besök såsom språket du föredrar och andra inställningar. Det kan göra ditt nästa besök enklare och hemsidan mer användbar för dig. Utan cookies skulle surfning på nätet vara en mycket mer krävande upplevelse. Med beaktande av deras viktiga funktion att förbättra/möjliggöra användande eller funktioner på hemsidan kan Inaktivering av cookies förhindra användare från att nyttja vissa hemsidor.

Genom att besöka och använda Aquelium AB:s hemsida samtycker du till lagring och åtkomst av cookies. Vi använder cookies på vår hemsida för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antal besökare och ger oss statistik och information om hur många användare vi har på hemsidan och hur våra användare använder den. Vi använder statistiken för att på bästa sätt förenkla och tydliggöra hemsidan och göra den så användarvänlig som möjligt.

GOOGLE ANALYTICS SERVICIES AND RECAPTCHA

Aquelium AB:s hemsida använder Google Analytics för att samla in personuppgifter om hur våra användare använder hemsidan. Denna information samlas huvudsakligen in genom tjänster som tillhandahålls av Google Analytics vars allmänna villkor gäller.

För att skydda oss mot otillåten användning kan vi komma att nyttja Google Invisible reCAPTCHA som samlar in hårdvaru- och mjukvaruinformation såsom anordnings- och applikationsdata och resultatet av integritetskontroller samt även unika online-identifierare såsom IP-adress och skicka sådan data till Google för analys.

Genom att använda denna tjänst samtycker du till att vi ger ut personuppgifter till Google Analytics bara i syfte att genomföra integritetskontroller och för att genomföra åtgärder som är nödvändiga för en säker användning av hemsidan.

COOKIES – SOCIALA NÄTVERK

Tredjeparts sociala nätverk som tillhandahåller interaktiva plug-ins för att möjliggöra sociala nätverkets funktioner – t.ex. för att möjliggöra för dig att ansluta till Facebook – på Aquelium AB:s hemsida kan komma att använda cookies för att samla information om ditt användande av vår hemsida. Hur denna insamlade information används av tredje part beror på vad som anges i respektive sociala nätverks integritetspolicy som finns tillgänglig på relevant aktörs hemsida. Aquelium AB uppmanar dig att granska tredje parts integritetspolicyer.

Tredje parter kan komma att använda dessa spårningsmetoder för att (men inte begränsat till) nyttja cookies för att uppnå sina egna affärsmål och ändamål genom att relatera till och kombinera information om ditt användande av våra hemsidor eller applikationer med andra personuppgifter som de kan ha samlat in om dig. Vi kan också komma att erhålla och använda analytisk och statistisk information från tredje parts sociala nätverk för att hjälpa oss mäta prestanda och effektivitet av det innehåll vi visar på sociala nätverk, t.ex. genom att mäta intryck och antal klick på innehåll som Aquelium AB tillhandahåller.

Tredjepartstjänster och sociala media-kanaler där vi finns regleras av integritetspolicyer för respektive tjänst.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

Aquelium AB kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

 • Allmän information om kontaktuppgifter såsom efternamn, förnamn, telefonnummer, e-post och adress.
 • Demografiska uppgifter såsom uppgift om födelsedatum och kön.
 • Information om personnummer
 • Återkoppling på våra tjänster och produkter.
 • Olika förfrågningar från dig till Aquelium AB.
 • Bilder och videor på dig som har tagits/spelats in på vårt kontor eller i dina lokaler.
 • Material som du laddar upp på och från vår hemsida och sociala nätverkssidor såsom bilder och videor.
 • Förfrågningar om våra produkter och tjänster
 • Finansiell information såsom uppgift om bankkonto, kreditkortsinformation eller kreditvärdighet.
 • Spårningsinformation som du själv har skickat till oss via vår hemsida. Detta innefattar information om IP-adress, vilken internetbrowser du använder och språkinställning.
 • Unik användarinformation såsom login-ID, lösenord, säkerhetsfrågor.
 • E-postbeteende, dvs. vi analyserar om du har öppnat e-post som skickats till dig från Aquelium AB eller inte.


Som personuppgiftsansvarig behandlar Aquelium AB inga känsliga personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter hos Aquelium AB behandlas på ett tryggt och säkert sätt. På Aquelium AB gör vi vårt bästa för att tillse att alla IT-systemen följer principen om inbyggt dataskydd för att maximera trygg och säker behandling av personuppgifter. Vi begränsar åtkomsten till personuppgifter till de personer som behöver dem.


När vi behöver nyttja ett personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter utvärderar vi noggrant de affärspartners som vi delar dina personuppgifter med för att säkerställa att de följer tillämplig lagstiftning. Vidare ingår Aquelium AB personuppgiftsbiträdesavtal med sådana affärspartners som är personuppgiftsbiträden (Aquelium AB är personuppgiftsansvarig) för att implementera dataskyddsstandarder. På så sätt ingår varje personuppgiftsbiträde ett bindande avtal och lovar att tillse att personuppgifterna behandlas på ett tryggt och säkert sätt.

Personuppgifter behandlas inte längre än nödvändigt. Lagringsperioden varierar dock beroende på om behandlingen baseras på avtal, Aquelium AB:s berättigade intresse eller en rättslig förpliktelse som anger annan lagringstid (t.ex. Bokföringslagen, arkivlagstiftning, etc.). Om du har specifika frågor vänligen kontakta oss via vår ”Kontakta oss”-sida, E-mail eller telefon.


Aquelium AB följer principen om uppgiftsminimering och när vi tillhandahåller produkter och tjänster, tillser vi att enbart de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra tjänsten eller leverans av produkter samlas in.

NÄR NYTTJAR VI BITRÄDEN?

Aquelium AB nyttjar tredje part som personuppgiftsbiträden för följande ändamål: e-postmeddelanden, e-postmeddelanden med fakturor och marknadsföringsmaterial, datalagring, hantering av kundrelationer, genomföra kontroll av kreditvärdighet och inkasso, m.m. Förteckning över personuppgiftsbiträden kan begäras från Aquelium AB.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER OCH HUR NYTTJAR DU DEM?

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Vi behöver dock vara säkra på din identitet innan vi lämnar sådan information till dig. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter, återkalla samtycke, begära radering eller rättelse av personuppgifter och rätt till dataportabilitet.

Om du vill begära tillgång till dina personuppgifter, radera eller rätta personuppgifter eller invända mot behandling av personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet, vänligen kontakta oss via vår hemsida, E-mail eller telefon.

Om du surfar på nätet och inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter genom användandet av cookies, rekommenderar vi att du gör de nödvändiga browserinställningar som krävs på din dator. Dessa inställningar hittar du oftast under ”Hjälp” eller ”Internetalternativ”.

Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen gällande vår behandling av dina personuppgifter.

KONTAKTA OSS

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post till info@aquelium.com eller skicka ett brev till Dataskyddsombudet, Aquelium AB, Finkvägen 21, 282 71 Sösdala, Sverige.

Har frågor kan du även kontakta vår kundservice på:
www.aquelium.com/Kontakt eller 070 8665752

ÄNDRINGAR I DENNA POLICYN

Vi ser regelbundet över denna policy och ändringar kan ske. Senast aktuell version finns alltid tillgänglig för våra besökare på vår hemsida.

Denna integritetspolicy börjar tillämpas den 25 maj 2018.